3ceb2e489b3e75a13ddb8a6562d959a3 Hương nước hoa Cypriol Oil or Nagarmotha - Có gấu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cypriol Oil or Nagarmotha - Có gấu

Có gấu

Cỏ gấu có họ hàng với cây giấy cói. Mùi hương của có có mùi gỗ và đất với âm sắc cay.