Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Laubahn Perfumes

Hãng nước hoa Laubahn Perfumes

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2017
Naughty Garden

Naughty Garden

Naughty Garden

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lost in the Moment

Lost in the Moment

Lost in the Moment

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay