3da4a6e0d9b73e0f48b5db074d86338e Hương nước hoa Gunpowder - Thuốc súng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gunpowder - Thuốc súng

Thuốc súng

Một loại hương huyền ảo với mùi tiêu, lưu huỳnh, và pháo. Thuốc súng, còn gọi là bột đen, là chất nổ đầu tiên trên thế giới. Công thức tạo thành thuốc súng bao gồm trộn lẫn lưu huỳnh, than, và Kali Ni-trát