94405879dcf6dc673972f6aad8a137c9 Hương nước hoa Cupuacu, Cupuassu, Copoasu - Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cupuacu, Cupuassu, Copoasu - Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu

Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu

Đây là hương của một loại quả nhiệt đới, có thể ăn được, loại quả này có họ hang với quả ca-cao. Vỏ trái có mùi pha giữa sô-cô-la và dứa, còn nước ép của quả có mùi pha giữa lê và chuối xanh