b3ab8d3ff2aed9b4d14cfc345319a509 Hương nước hoa Amber - Hổ phách
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Amber - Hổ phách

Hổ phách

Một loại hương ngọt, ấm, có mùi nhựa cây và phấn được tái tạo bởi hỗn hợp của các loại nhựa cây như labdanum, cánh kiến trắng, va-ni, bồ đề và tùng. Đây là một loại hương phương đông mặc định.