Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black hemlock or Tsuga - Chi thiết sam

Chi thiết sam

Chi thiết sam là một chi của họ nhà thông. Có tên thương gọi là chi độc cần, nhưng không giống với ý nghĩa tên đem lại, chi thiết sam không có độc.
Ormonde Woman

Ormonde Woman

Ormonde Jayne

Ormonde Woman

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ormonde Man

Ormonde Man

Ormonde Jayne

Ormonde Man

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay