Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa You First Pura Rinascita

Hãng nước hoa You First Pura Rinascita

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2017
Tomato Leaves And Orange Blossoms

Tomato Leaves And Orange Blossoms

Tomato Leaves And Orange Blossoms

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Velvet Woods

Velvet Woods

Velvet Woods

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fig Poudre

Fig Poudre

Fig Poudre

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Spices Bouquet

Spices Bouquet

Spices Bouquet

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da