Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Skandinavisk

Hãng nước hoa Skandinavisk

Quốc gia: Denmark

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
Heia Perfume Oil

Heia Perfume Oil

Heia Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lysning Perfume Oil

Lysning Perfume Oil

Lysning Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rosenhave Perfume Oil

Rosenhave Perfume Oil

Rosenhave Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da