Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parfum d'Empire

Hãng nước hoa Parfum d'Empire

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
Acqua di Scandola

Acqua di Scandola

Acqua di Scandola

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Le Cri de la Lumière

Le Cri de la Lumière

Le Cri de la Lumière

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét