Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Ladanika

Hãng nước hoa Ladanika

Quốc gia: Russia

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2019
Zmey Gorynych Змей Горыныч

Zmey Gorynych Змей Горыныч

Zmey Gorynych Змей Горыныч

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hussar Ballad Гусарская Баллада

Hussar Ballad Гусарская Баллада

Hussar Ballad Гусарская Баллада

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2018
Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Podmoskovnye Vechera (Moscow Evenings) Подмосковные Вечера

Podmoskovnye Vechera (Moscow Evenings) Подмосковные Вечера

Podmoskovnye Vechera (Moscow Evenings) Подмосковные Вечера

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Zhar-Ptitsa Жар-Птица

Zhar-Ptitsa Жар-Птица

Zhar-Ptitsa Жар-Птица

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ладаника

Ладаника

Ладаника

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Bell Chime Колокольный Звон

The Bell Chime Колокольный Звон

The Bell Chime Колокольный Звон

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Moscow Waltz Московский Вальс

Moscow Waltz Московский Вальс

Moscow Waltz Московский Вальс

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kalinka-Malinka (Калинка-Малинка)

Kalinka-Malinka (Калинка-Малинка)

Kalinka-Malinka (Калинка-Малинка)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Garnet Bracelet Гранатовый Браслет

Garnet Bracelet Гранатовый Браслет

Garnet Bracelet Гранатовый Браслет

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aurora Северное Сияние

Aurora Северное Сияние

Aurora Северное Сияние

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Flower Waltz Вальс Цветов

Flower Waltz Вальс Цветов

Flower Waltz Вальс Цветов

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Russian Fairytale Русская Сказка

Russian Fairytale Русская Сказка

Russian Fairytale Русская Сказка

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Russian Matrioshka Русская Матрешка

Russian Matrioshka Русская Матрешка

Russian Matrioshka Русская Матрешка

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shadow Gardens Темные Аллеи

Shadow Gardens Темные Аллеи

Shadow Gardens Темные Аллеи

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Northern Lace Северные Кружева

Northern Lace Северные Кружева

Northern Lace Северные Кружева

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ural Gems Уральские Самоцветы

Ural Gems Уральские Самоцветы

Ural Gems Уральские Самоцветы

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Bird of Happiness Птица Счастья

The Bird of Happiness Птица Счастья

The Bird of Happiness Птица Счастья

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Water of Life Живая Вода

Water of Life Живая Вода

Water of Life Живая Вода

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Apples of Youth Молодильные Яблоки

Apples of Youth Молодильные Яблоки

Apples of Youth Молодильные Яблоки

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Eyes Очи Черные

Black Eyes Очи Черные

Black Eyes Очи Черные

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vasilisa Prekrasnaya Василиса Прекрасная

Vasilisa Prekrasnaya Василиса Прекрасная

Vasilisa Prekrasnaya Василиса Прекрасная

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shamachanskaya Tzarica Шамаханская Царица

Shamachanskaya Tzarica Шамаханская Царица

Shamachanskaya Tzarica Шамаханская Царица

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lace of Heaven Небесные Узоры

Lace of Heaven Небесные Узоры

Lace of Heaven Небесные Узоры

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Crystal Dew Хрустальные Росы

Crystal Dew Хрустальные Росы

Crystal Dew Хрустальные Росы

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Scarlet Flower Аленький Цветочек

The Scarlet Flower Аленький Цветочек

The Scarlet Flower Аленький Цветочек

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Summer Breath Дыхание Лета

Summer Breath Дыхание Лета

Summer Breath Дыхание Лета

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Power of The Spirit Сила Духа

Power of The Spirit Сила Духа

Power of The Spirit Сила Духа

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Gift of The Sun Дар Солнца

Gift of The Sun Дар Солнца

Gift of The Sun Дар Солнца

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da