Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Holynose Parfums

Hãng nước hoa Holynose Parfums

Quốc gia: Russia

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
Черный Black

Черный Black

Черный Black

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Нейлон Nylon

Нейлон Nylon

Нейлон Nylon

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ритм Rhythm

Ритм Rhythm

Ритм Rhythm

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Bulvar Бульвар

Bulvar Бульвар

Bulvar Бульвар

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Пепел Ash

Пепел Ash

Пепел Ash

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pesok Песок

Pesok Песок

Pesok Песок

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Volnenie Волнение

Volnenie Волнение

Volnenie Волнение

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Zarevo Зарево

Zarevo Зарево

Zarevo Зарево

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da