Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Haeckels

Hãng nước hoa Haeckels

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: skincare

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2017
Queen Street

Queen Street

Queen Street

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Elizabeth Street

Elizabeth Street

Elizabeth Street

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
1° 24’ 9”E / 51° 23’ 34”N

1° 24’ 9”E / 51° 23’ 34”N

1° 24’ 9”E / 51° 23’ 34”N

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1° 22’ 36”E / 51° 23’ 5”N

1° 22’ 36”E / 51° 23’ 5”N

1° 22’ 36”E / 51° 23’ 5”N

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

51° 22’ 17”N / 1° 22’ 41”E

51° 22’ 17”N / 1° 22’ 41”E

51° 22’ 17”N / 1° 22’ 41”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

51° 17’ 32”N / 1° 19’ 51”E

51° 17’ 32”N / 1° 19’ 51”E

51° 17’ 32”N / 1° 19’ 51”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

51° 20’ 19”N / 1° 8’ 27”E

51° 20’ 19”N / 1° 8’ 27”E

51° 20’ 19”N / 1° 8’ 27”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

51° 23’ 19”N / 1° 26’ 3”E

51° 23’ 19”N / 1° 26’ 3”E

51° 23’ 19”N / 1° 26’ 3”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

51° 19’ 9”N / 1° 21’ 30”E

51° 19’ 9”N / 1° 21’ 30”E

51° 19’ 9”N / 1° 21’ 30”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

51° 22’ 46”N / 1° 12’ 0”E

51° 22’ 46”N / 1° 12’ 0”E

51° 22’ 46”N / 1° 12’ 0”E

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da