Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Ex Voto

Hãng nước hoa Ex Voto

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2016
Eau de Luxe Ginseng

Eau de Luxe Ginseng

Eau de Luxe Ginseng

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Nude

Eau de Luxe Nude

Eau de Luxe Nude

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Amber

Eau de Luxe Amber

Eau de Luxe Amber

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Patchouli Musk

Eau de Luxe Patchouli Musk

Eau de Luxe Patchouli Musk

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Almond Musk

Eau de Luxe Almond Musk

Eau de Luxe Almond Musk

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Datura Cedar

Eau de Luxe Datura Cedar

Eau de Luxe Datura Cedar

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Black Currant

Eau de Luxe Black Currant

Eau de Luxe Black Currant

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Lotus Jasmine

Eau de Luxe Lotus Jasmine

Eau de Luxe Lotus Jasmine

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Ginger Lotus

Eau de Luxe Ginger Lotus

Eau de Luxe Ginger Lotus

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Tiare Rosewood

Eau de Luxe Tiare Rosewood

Eau de Luxe Tiare Rosewood

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Luxe Fig Tree Leaves

Eau de Luxe Fig Tree Leaves

Eau de Luxe Fig Tree Leaves

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da