Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Etat Libre d'Orange

Hãng nước hoa Etat Libre d'Orange

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2019
500 Years

500 Years

500 Years

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Spice Must Flow

Spice Must Flow

Spice Must Flow

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Experimentum Crucis

Experimentum Crucis

Experimentum Crucis

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Une Amourette Roland Mouret

Une Amourette Roland Mouret

Une Amourette Roland Mouret

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
I am Trash / Les Fleurs de Déchet

I am Trash / Les Fleurs de Déchet

I am Trash / Les Fleurs de Déchet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét