Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Barrister and Mann

Hãng nước hoa Barrister and Mann

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
Romance in Middlesex County

Romance in Middlesex County

Romance in Middlesex County

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Just Right For a Tuesday

Just Right For a Tuesday

Just Right For a Tuesday

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Fougère Gothique

Fougère Gothique

Fougère Gothique

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Seville

Seville

Seville

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay