Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Asphalt - Nhựa đường

Nhựa đường

Nhựa đường là một chất dính màu đen và có độ nhớt cao, là một thể lỏng hoặc thể bán rắn của dầu mỏ. Chúng có thể được tìm thấy trong các mỏ tự nhiên hoặc được tinh chế lại.