Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Metallic notes - Hương kim loại

Hương kim loại

Hương kim loại dùng để chỉ bất cứ loại hương nào có mùi sắc, giống như sắc và máu (vì trong máu có giàu chất sắt). Đội khi mùi hương hoa iris tổng hợp mang lại mùi hương sắt trong nước hoa.