Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black hemlock or Tsuga - Chi thiết sam

Chi thiết sam

Chi thiết sam là một chi của họ nhà thông. Có tên thương gọi là chi độc cần, nhưng không giống với ý nghĩa tên đem lại, chi thiết sam không có độc.