Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aspen - Cây Dương Lá Rung

Cây Dương Lá Rung

Cây dương là tên gọi chung của một loài cây có tên khoa học là Populus.