Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Costus - Cây Costus

Cây Costus

Cây costus là một nhóm cây thân thảo lâu năm trong họ mía dò, được xếp vào chi Linnaeus vào năm 1753. Nó mọc phổ biến rộng rãi ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Á, châu Phi và châu Mỹ.