Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Licorice - Cam thảo

Cam thảo

Một loại hương phổ biến cấu thành trên cây Glycirrhiza glabra có mùi hương ngọt bùi rất giống với hạt cây hồi hương. Loia5 hương này nổi bật trong nước hoa Lolita Lempicka EDP và Lolita au Masculin.